آقای دکتر Asghar Abdoli

Dr. Asghar Abdoli

استاد گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183308)

47
58
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers