آقای دکتر MohammadMehdi Zahedi

Dr. MohammadMehdi Zahedi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408736)

8
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers