آقای دکتر Javad Tayyebi

Dr. Javad Tayyebi

دانشگاه صنعتی بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501430)

23
24
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers