آقای دکتر Hossein Ashori

Dr. Hossein Ashori

استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410122)

21
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers