آقای دکتر Mojtaba movahedi

Dr. Mojtaba movahedi

دانشیار مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (475945)

30
7
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers