آقای دکتر Asadollah Babaiefard

Dr. Asadollah Babaiefard

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (413903)

47
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers