آقای دکتر Mehran SohrabZadeh

Dr. Mehran SohrabZadeh

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408018)

41
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers