آقای دکتر Mojtaba Rajabi

Dr. Mojtaba Rajabi

استادیار گروه مدیریت ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (430796)

4
16
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers

Teaching Experience