آقای Saeed Zardosht

Saeed Zardosht

Researcher ID: (437957)

15
1
3
11

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

  • پایان نامه (بررسی تطبیقی عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و کامن لا)- (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1399 - Persian

Education

Other

  • شناسه پژوهشگری (ORCID):0000-0001-6107-6293