آقای amin karimizadeh

amin karimizadeh

کارشناس ارشد شیمی آلی

Researcher ID: (450639)

14
3
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر رسمی آموزش و پرورش (1395-تاکنون)