آقای دکتر Ghahraman Sohrabi

Dr. Ghahraman Sohrabi

استادیار گروه زمین شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455161)

15
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers