آقای دکتر Reza Ebrahimpour

Dr. Reza Ebrahimpour

گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467424)

3
17
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers