آقای دکتر Bahman JabarianAmiri

Dr. Bahman JabarianAmiri

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292209)

36
15
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers