آقای دکتر AmirMohammad Ramazanianpour

Dr. AmirMohammad Ramazanianpour

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (471980)

20
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers