آقای دکتر Mehdi Zahrai

Dr. Mehdi Zahrai

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176137)

149
25
8
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs