آقای دکتر Mehdi Ezoji

Dr. Mehdi Ezoji

استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476251)

26
9
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers