آقای دکتر Abbas Pardakhty

Dr. Abbas Pardakhty

Pharmaceutics Research Center, Neuropharmacology Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (481223)

6
11
94
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers