آقای دکتر Hasan Hashemipour

Dr. Hasan Hashemipour

دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178789)

116
9
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers