آقای دکتر Vahid Hakimzadeh

Dr. Vahid Hakimzadeh

مدیرگروه و عضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (479640)

26
27
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers