خانم دکتر Mitra Kalantari

Dr. Mitra Kalantari

استادیارگروه معماری، واحد پروفسور حسابی تفرش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (482592)

33
8
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

  •  Mahmoud Azhdari , Mitra Kalantari, "Utopia from the View of Western and Eastern Architects and Philosophers", Clinical Cancer Investigation Journal, (2022), Vol 11, No 1, Paper ID: CCLS220488

Conference Papers

Journal Papers