آقای دکتر Javad Baharara

Dr. Javad Baharara

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74566)

7
3
5
1
3
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Books

  • کتاب مبانی مهندسی سلول و بافت (سخن گستر) - 1399 - Persian
  • کتاب مبانی زیست شناسی تکوینی (سخن گستر) - 1389 - Persian
  • کتاب biomedical properties of seaweeds (سخن گستر) - 1389 - English
  • کتاب مبانی ژنتیک انسانی (سخن گستر) - 1385 - Persian
  • کتاب زبان تخصصی زیست شناسی (سخن گستر) - 1385 - Persian

Teaching Experience

  • استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(1371-تاکنون )

Education

  • دکتری تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1371-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشگاه (1383-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در رییس مرکز تحقیقاتی (1390-1400)