فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک

Research in Cell Culture and Karyotic Tissue

فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منتشر می شود.

دبیرخانه فصلنامه آماده دریافت مقالات علمی پژوهشی اصیل ، یادداشتهای تحقیقاتی کوتاه با نوآوری برجسته و مقالات مروری شاخص در زمینه های
مختلف کشت سلول و بافت (باکتریایی، میکروبی، قارچی، گیاهی ، جانوری و انسانی) می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات