آقای دکتر حسن عبداللهی

دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (82997)

3
10
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Journal Papers