آقای دکتر Jalil Mazloum

Dr. Jalil Mazloum

دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (86979)

47
33
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers