آقای دکتر Abolfazl Jafari-Sales

Dr. Abolfazl Jafari-Sales

مربی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (85894)

25
38
4
1
3
79

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (1401-تاکنون)