مقایسه استفاده از پانسمان پی آر پی و نرمال سالین در بهبود زخم پای دیابتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 461

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDN-5-4_002

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

Abstract:

مقدمه و هدف: دیابت یک بیماری مزمن است که به واسطه عارضه زخم پای ناشی از آن سالیانه 50000 تا 60000 آمپوتاسیونانجام می گیرد. چنانچه عوارض ناشی از زخم پای بیماران دیابتی کنترل نشود؛ هزینه های قابل توجهی را در پی خواهد داشت.لذا این مطالعه به بررسی مقایسه پانسمان پی آر پی و نرمال سالین در بهبود زخم پای دیابتی پرداخت.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به روش کار آزمایی بالینی بر روی 60 بیمار دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتیکاشان که مبتلا به زخم پای دیابتی در مرحله 1 یا 2 (بر اساس مقیاس واگنر) بودند، انجام پذیرفت. در این مطالعه ابتدا اطلاعاتبیوگرافی جمع آوری و سپس بیماران توسط متخصص عفونی ویزیت و در صورت داشتن شرایط مطالعه به عنوان نمونه انتخابشد، نمونه های انتخابی بطور تصادفی در دو گروه استفاده کننده از پانسمان پی آر پی و پانسمان نرمال سالین قرار داده شد ودر ابتدا و پایان هفته های اول - دوم و سوم پس از انجام پانسمان از نظر عمق و مساحت زخم مورد بررسی قرار گرفتند وسپس از نظر آماری با ازمون های آماری فیشر، کای 2 و تی تست تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از 60 بیمار مراجعه کننده، 10 نفر از مطالعه خارج شدند که نهایتا 25 نفر در گروه پانسمان با پی آر پی و 25 نفر درگروه پانسمان با نرمال سالین قرار گرفتند. از 50 بیمار دیابتی 5 نفر دارای دیابت تیپ 1 و 45 نفر مبتلا به دیابت تیپ 2 بامیانگین مدت ابتلا 6/76±12/78 که 41 نفر آنها تزریق انسولین و 9 نفر دارو های خوراکی مصرف می کردند و داری میانگین هموگلوبین گلیکوزیله 0/98±8/12 و میانگین قند خون ناشتای 236/76 بودند که از نظر آماری هیچ اختلاف معنی داری در گروه کنترل با مداخله در شروع مطالعه دیده نشد لیکن برحسب مساحت و عمق زخم در پایان هفته های اول، دوم و سوم اختلاف آماری معنی دار بین گروهای مطالعه دیده شد.اختلاف آماری معنی دار بین گروهای مطالعه دیده شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پانسمان با پی آر پی در مقایسه با پانسمان نرمال سالین در بهبود سریعتر و بهتر زخم پای دیابتی بهتر عمل می کند.

Authors

محمد افشار

استادیار گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

روح انگیز کریمی

استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مرتضی سلیمیان

استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

علیرضا شریف

استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ابوالفضل افشار

دانشجوی رشته تعلیم وتربیت، دانشگاه فرهنگیان قم، قم، ایران