ادغام صندوق های بیمه سلامت در ایران: چه چالش هایی باید مورد توجه قرار بگیرند

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,084

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIR01_017

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

Abstract:

مقدمه: ادغام صندوق های بیمه سلامت با هم یکی از راهبردهایی است که می تواند به سیاستگذارانکمک کند تا به اهداف پوشش همگانی سلامت دست یابند. در طول چند دهه گذشته، قوانینی درایران در مورد پراکندگی بیمه های سلامت به تصویب قانونگذاران رسیده است. توفیق کمی دردستیابی به اهداف مورد انتظار حاصل شد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در سال 1389قانونی ادغام صندوق های بیمه سلامت را در راستای ایجاد یک بیمه واحد ملی به تصویب رساند.هدف این مقاله ارائه یک مدل جامع برای تحلیل چالش های پیش روی ادغام صندوق های بیمهسلامت در ایران می باشد.روش بررسی: این یک مطالعه کیفی بود. 67 مصاحبه عمیق فردی با صاحب نظران حوزه تامینمالی و بیمه سلامت انجام گرفت. از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی برای شناسایی مصاحبهشوندگان استفاده شد. همچنین مستندات و شواهد کتبی مرتبط با موضوع نیز تحلیل شد. از یکچارچوب هشت آیتمی بانک جهانی در خصوص استقرار سازمان بیمه سلامت به صورت استقرایی وقیاسی برای تحلیل و دسته بندی یافته ها استفاده شد.یافته ها: با توجه به یافته های مطالعه، سه حوزه جدید به مدل اولیه اضافه شد و به 11 بعد توسعهپیدا کرد. در حوز ههای مختلف بیمه سلامت، چالش های عملیاتی پیش روی ادغام صندوق ها وجوددارد که باید مورد توجه قرار بگیرند. این حوزه ها شامل مکانیسم های مالی ، پوشش جمعیت ، بسته خدمت ، نحوه تعامل با ارائه کننده ها ، ساختار سازمانی ، و فرایندهای اجرایی است.یافته های مطالعه نشان داد که نحوه خرید و فراهم ساختن خدمات سلامت برای بیمه شده ها نیز بین بیمه ها دارای تفاتهای اساسی است و باید در ادغام بیمه ها مورد توجه قرار بگیرد. نتیجه گیری: لازم است دلیل کافی و قانع کننده برای توجیه ادغام صندوقها وجود داشته باشد.در کشورهایی که دارای سیستم جدایی خریدار از فروشنده هستند لازم است که سیاستگذاران ازهمراهی سیاست های بیمه ای با سیاست های کلی تولیت نظام سلامت مطمئن باشند و این مساله رادر ادغام بیمه ها هم لحاظ نمایند.

Keywords:

Authors

محمد بازیار

گروه سلامت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

لیلا دشمنگیر

مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران