بررسی اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: کرمانشاه
شهر موضوع گزارش: گیلان غرب
Document ID: R-1052271
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 303
Pages: 57
Publish Year: 1394

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی است و در هفت مزرعه، بمنظور ثبت هزینههای تولید و بررسی خطر سرمایه 46±7/ گذاری در توسعه پایدار آبزیپروری انجام شد. میانگین سهم غذای ماهی و هزینه نیروی انسانی ب ه ترتیب 3118/ 22 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. هزینه های مربوط به غذای ماهی 500 ±3/ درصد و 830 ریال از / 69 ریال در هر کیلوگرم و در رتبه سوم استهلاک سرمایه با بیش از 000 / ریال، نیروی انسانی حدود 200198/ مهمترین عوامل موثر در هزینه تمام شده هر کیلوگرم تولید می باشد. هزینه هر کیلوگرم ماهی پرورشی از 0003 و نرخ / 325 ریال در نوسان بود. نسبت فایده به هزینه براساس درآمد ناشی از فروش گوشت از 2 تا 1 / تا 000بازگشت سرمایه نیز از 53 درصد تا حداکثر 95 درصد (براساس درآمد ناشی از فروش خاویار پرروشی) متغیر می باشد.کلمات کلیدی: اقتصاد، ماهی خاویاری، هزینه تولید، درآمد، خاویار