آقای دکتر Hassan Salehi

Dr. Hassan Salehi

استاد، سازمان شیلات ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184924)

1
9
52

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers

Researchs