ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال ۱۳۹۸

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 514

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HIM-16-6_008

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1399

Abstract:

مقدمه: وبگاه زمانی کارامد است و می تواند در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران موفق عمل نماید که معماری اطلاعات آن مطلوب باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه با رویکرد توصیفی، وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مورد بررسی قرار داد. جمع آوری و تحلیل داده ها با روش مشاهده مستقیم و با استفاده از سیاهه ارزیابی شامل چهار زیرسیستم سازماندهی، برچسب گذاری، پیمایش و جستجو صورت گرفت. یافته ها: طرح کلی سازماندهی وبگاه بر اساس چارت سازمانی می باشد. سیستم پیمایش وبگاه با این که به کاربر می گوید در چه وبگاهی قرار دارد، اما به صورت مشخص تمامی سطوح پیمایش شده را نمایش نمیدهد. سیستم جستجو، تعداد کل نتایج جستجو را به کاربر نشان میدهد و پرسمان ورودی را در محتوای بازیابی شده برجسته می سازد، اما بسیاری از قابلیت های آن مانند عملگرهای منطقی، پیشنهاد یا تکمیل خودکار پرسمان ورودی و مرتب سازی نتایج فعال نیست. نتیجه گیری: وبگاه مورد بررسی از نظر معماری اطلاعات، وضعیت نسبتا ضعیفی دارد. ابعاد جستجو و سازماندهی در سطح ضعیف و ابعاد برچسب زنی و پیمایش در حد متوسط ارزیابی شد. نتایج مطالعه و ارزیابی مستمر در خصوص معماری اطلاعات وبگاه میتواند ضمن مشخص کردن نقاط ضعف و کاستی های موجود، در بهینه سازی طراحی وبگاه مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

مرضیه مروتی

دانشجوی دکتری تخصصی، علم اطلاعات و دانششناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

امیرحسین صدیقی

استادیار، مهندسی صنایع، پژوهشکده فنآوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران، تهران، ایران