آسیب شناسی نظام آماری کشور (۶ . نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1161466
Publish: 3 March 2021
دسته بندی علمی: آمار و احتمالات
View: 332
Pages: 35
Publish Year: 1398

This Report With 35 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

در ادامه سلسله مطالعات آسیب شناسی نظام آماری کشور که نتایج آن به صورت گزارش های مختلف در مرکز پژوهش ها منتشر شده است، نظرسنجی از خبرگان مرتبط با نظام آماری و دستگاه های اجرایی تولیدکننده آمار نیز به عنوان بخش مهمی از آسیب شناسی نظام آماری در دستور کار قرار گرفت تا تصویری از واقعیت های وضعیت نظام آماری ارائه شده و توصیه ها و پیشنهادهای اصلاحی متناسب با چالش های واقعی ارائه شود. بر این اساس دو گروه به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند: خبرگان مرتبط با تولیدات نظام آماری به عنوان مهمترین کاربران نظام آماری و واحدهای آماری دستگاه های اجرایی تولیدکننده آمار. نتایج نظرسنجی نشان می دهد که بجز در موضوع رعایت محرمانگی آمارها که عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی شده است در سایر موارد ازجمله استقلال نظام آماری، اعتبار و اعتماد به نظام آماری، کیفیت آمار (ازجمله درزمینه رعایت تقویم انتشار، رعایت استانداردها و...)، مرتبط بودن فعالیتهای نظام آماری با نیازهای آماری، هماهنگی اجزای نظام آماری (تعامل سازمان های تولیدکننده آمار، عملکرد شورای عالی آمار، موازیکاری و...)، سیاست ها و مقررات مناسب پاسخگویی عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی نشده است. جزئیات نتایج نظرسنجی در متن گزارش به صورت کمی و تحلیلی ارائه شده است.