بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۱۸ . بخش هواشناسی)

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1162930
Publish: 8 March 2021
دسته بندی علمی: هواشناسی
View: 366
Pages: 21
Publish Year: 1398

This Report With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

در این گزارش وضعیت اعتبارات بخش هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بررسی شده است. اعتبارات بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تحت برنامه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و سیاستگذاری، هماهنگی و راهبری مراکز هواشناسی، ذیل سازمان هواشناسی کشور و برنامه توسعه علوم هواشناسی و اقلیم شناسی ذیل پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو ارائه شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ جمع اعتبارات هزینه ای سازمان هواشناسی کشور ۵۵۴.۵۶۹ میلیون ریال است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۸ که مبلغ ۴۹۵.۸۳۶ میلیون ریال بوده است، ۸ / ۱۱ درصد رشد را نشان می دهد. در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از رقم ۶۹۱.۲۶۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱.۰۱۳.۴۶۳ میلیون ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رسیده است که در این بخش حدود ۶ / ۴۶ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان هواشناسی افزایش نشان میدهد که نسبت به وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سایر بخش ها، این میزان رشد رقم مناسبی به نظر می رسد. درمجموع بودجه سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱ / ۳۲ درصد رشد را نشان میدهد. بودجه پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، در بخش اعتبارات هزینه ای ۳ / ۲ درصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۳۷ درصد کاهش را نشان میدهد و درمجموع بودجه این پژوهشگاه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ ، ۱ / ۱۰ درصد کاهش یافته است. بررسی وضعیت عملکرد بودجه در سال ۱۳۹۸ در بخش هواشناسی (شامل سازمان هواشناسی کشور و پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو) نشان میدهد که عملکرد بودجه این بخش
تا پایان آبانماه ۱۳۹۸ در بخش اعتبارات هزینه ای برابر با ۳ / ۵۵ درصد، در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، ۲ / ۳۳ درصد و مجموع عملکرد برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این بخش ۴۳ درصد بوده است. بدین معنا که از رقم ۱.۳۱۲.۳۱۸ میلیون ریال بودجه مصوب میزان ۵۶۴.۱۳۳ میلیون ریال تا پایان آبانماه ۱۳۹۸ محقق شده است. اهمیت بخش هواشناسی و تاثیر آن بر سایر بخش ها نیاز به تکمیل و تجهیز تاسیسات این بخش و وقوع پدیده های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش نیاز به توجه به اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نشان می دهد.