تاثیر نوروفیدبک بر آموزش کودکان مبتلا به ADHD و اختلالات خواندن: یک بررسی سیستماتیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMMAC01_016

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

الکتروانسفالوگرام کودکان مبتلا به اختلالات خواندن ۲ با تتا بالاتر و آلفای پایینتر نسبت به کودکان در حال رشد مشخص می گردد.نوروفیدبک همچنین امکان دارد به منظور درمان اختلالات یادگیری با تقویت کاهش نسبت تتا/ آلفا سودمند باشد. مطالعات زیادی نشانداده اند که نسبت NFB امکان دارد به عادیسازی میزان قدرت EEG و بهبود شناختی آن منجر گردد. به منظور تجزیه و تحلیل بیشترتغییرات مغز در مناطق جدا شده، هدف از این تحقیق، تحلیل و بررسی اثرات یک پروتکل NFB بر اتصال عملکردی در میان کودکانمبتلا به اختلالات خواندنی بر اساس مقالات پایه بود. حدود ۳۰ کودک مبتلا به اختلال خواندن و نسبت تتا/ آلفا غیرطبیعی، تحت ۳۰جلسه NFB قرار گرفته و ۵ کودک نیز با ویژگی های یکسان، مراحل درمان مصنوعی NFB را آغاز کردند؛ به شکل متوسط، کودکان درگروه NFB افزایش در دقت خواندن و نمرات درک را نشان دادند؛ یکپارچگی امواج مغزی آنها در باندهای دلتا، تتا و بتا کم شده و درباند آلفا، در مرحله اول انسجام درون نیمکرهای تتا در نیمکره چپ، که ارتباط نزدیکی با خواندن دارد، افزایش پیدا کرد؛ متقابلا، کودکانیکه درمان مصنوعی NFB را تجربه کردند، تغییرات خواندن فاحشی را از خود نشان نداده و تغییرات کمی در الگوهای انسجام خود –داشتند؛ این نتایج اولیه به پژوهشگران نشان میدهد که NFB میتواند اثر مثبتی بر انواع عملکردهای مرتبط با خواندن در شبکه هایمغزی کودکان مبتلا به اختلال خواندن داشته باشد. در تحقیق، بر اساس مقالات پایه ای پژوهشگران، ابتدا یک مدل گسترده شده برایسیستم های نوروفیدبک ارائه می شود و سپس مطالعات مربوط به آموزش نوروفیدبک برای کودکان مبتلا به اختلالات مغزی مثلنارساخوانی، اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی ۴ و سایر اختلالات یادگیری مثل دیسگرافی ارائه میشود؛ همچنین این تحقیق چالش هایذاتی سیستم های کنونی را به منظور برجسته نمودن مسائلی که کارایی سیستم های کنونی را ضعیف ترکرده و برای شناسایی راه حل هاییبرای رسیدگی به آنها، ارائه می نماید؛ این مقاله بر روی استفاده از فناوری NF در آموزش به منظور توسعه روش های تدریس تطبیقی وبهترین محیط یادگیری برای کودکان دارای ناتوانی های یادگیری متمرکز است.

Authors

علیرضا محمودی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (و مدرس دانشگاه ها)، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

علی ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران