بررسی رابطه حمایت اجتماعی با تاب آوری دانشجویان

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,665

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYHEAL01_007

تاریخ نمایه سازی: 6 مرداد 1390

Abstract:

هدف مطالعه بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سرسختی در پیش بینی تاب آوری دانشجویان بوده است روش تحقیق دراین پژوهش 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مقیاسهای ادراک حمایت اجتماعی و تاب آوری را تکمیل نمودند نتایج همبستگی نشان داد که بین ادراک اجتماعی r=0/482 با تاب آوری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد p<0/001 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری با روش ورود نشان داد که حمایت دیگر اشخاص مهم و حمایت خانواده بصورت مثبت تاب آوری دانشجویان را پیش بینی نموده است p<0/001 در نتیجه گیری کلی می توان گفت که نتایج از رابطه حمایت اجتماعی با تاب آوری دانشجویان حمایت می کند و حمایت دیگر اشخاص و حمایت خانواده می توانند میزان بالایی از تغییر پذیری تاب آوری را تبیین کنند و توجه به این متغیرها در بهداشت روانی دانشجویان موثر است.

Authors

سعیده السادات حسینی

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه