پهنه بندی سیلاب جاده ها (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری)

رده بندی دیویی:627/4095594
ISBN: 978-600-269-040-1
رده بندی کنگره: 1396 9ب8ص/530 TC
شماره کتابشناسی ملی: 4675249
Document ID: R-1223604
Publish: 1 June 2021
Publish Year: 1396
Page: 208
Language: Persian
View: 1,222

This Book With 208 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

در این مجموعه مراحل انجام مطالعات پهنه بندی سیلاب جادهها جهت رسیدن به بازهها و نقاطی از مسیر جاده است که احتمال سیل گرفتگی آنها وجود دارد، ارائه می گردد. در مطالعات پهنه بندی سیلاب جاده ها اولین قدم، جمع آوری داده ها و اطلاعات است. از جمله این موارد می توان به نقشه های توپوگرافی، نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی، نقشه راهها، نقشه شبکه آبراهه ها، آمار و اطلاعات هواشناسی مربوط به متغیرها و پارامترهای اقلیمی، آمار و اطلاعات هیدرولوژی و سیلاب ایستگاه های آبسنجی محدوده مطالعاتی و جمعآوری گزارشات موجود در رابطه با سیلاب و اطلاعات سوابق تاریخی سیل و خسارات آن به جاده ها اشاره کرد. با استفاده از داده های مورد اشاره، شناسائی و بررسی وضعیت اقلیمی منطقه، بررسی وضعیت هیدرولوژی محدوده های مطالعاتی، ارزیابی هیدرولیکی آبراهه های متقاطع با جاده ها و وضعیت سیلاب در رودخانه ها و سیلاب دشت آنها صورت می پذیرد. درنهایت نحوه پهنه بندی خطر سیل گیری جاده ها بررسی می گردد. با انجام مراحل پهنه بندی، انتظار می رود بتوان در مورد درجه خطرپذیری کالورتها، پل های جاده ای و بازه های خطرپذیر مسیر جاده ها بررسی های لازم را انجام و بر اساس آن موضوع را جمع بندی کرد. در این صورت می توان در مورد اقدامات سازه ای و غیرسازه ای مورد نیاز بر ای کاهش خطر سیل گیری جادهها چه در سطح حوضه آبریز (مثلا کاهش پتانسیل سیلخیزی حوضه) و چه در نقاط عامل وقوع سیل (بویژه افزایش ظرفیت آبگذری کالورتها و پلها) توصیه های مناسب ارائه داد و تصمیم مناسب اتخاذ گردد. در مورد هریک از موارد ذکر شده، روش کار به تفصیل بیان شده است.

فهرست مطالب Book

فصل اول: کلیات 
۱-۱ مقدمه 
۲-۱ اهداف
۳-۱ 
۴-۱ 
۱-۴-۱ مطالعات هواشناسی 
۲-۴-۱ مطالعات هیدرولوژی
۳-۴-۱ مطالعات هیدرولیک 
۴-۴-۱ پهنه بندی سیلاب جاده ها 
۴-۴-۱ پهنه بندی خطر سیل گیر جاده ها 
فصل دوم: اطلاعات و منابع داده های مورد نیاز
۱-۲ مقدمه 
۲-۲ تهیه نقشه های مورد نیاز 
۱-۲-۲ نقشه های توپوگرافی 
۲-۲-۲ نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی 
۳-۲-۲ تهیه نقشه راه ها 
۴-۲-۲ شبکه آبراهه های استان
۳-۲ تهیه آمار هواشناسی 
۱-۳-۲ شبکه ایستگاه های هواشناسی 
۲-۳-۲ پارامترهای اقلیمی 
۱-۲-۳-۲ دمای هوا 
۲-۲-۳-۲ تعداد روزهای یخبندان 
۳-۲-۳-۲ رطوبت هوا 
۴-۲-۳-۲ بارندگی 
۵-۲-۳-۲ پوشش ابری و ساعات آفتابی 
۳-۳-۲ جمع آوری اطلاعات رگبارها

۲-۴ آمار دبی جریان رودخانه ها 
۵-۲ اطلاعات مربوط به رودخانه ها و حوضه های محدوده مطالعاتی 
۶-۲ جمع آوری اطلاعات سوابق تاریخی سیلاب 
۷-۲ تهیه پلان و مقاطع عرضی رودخانه ها 
۸-۲ اندازه گیری مشخصات آبروها و پل ها 
فصل سوم: اعتبارسنجی داده ها و بازسازی و تکمیل آمار 
۱-۳ مقدمه
۲-۳ آزمون همگنی ایستگاه اندازه گیری 
۳-۳ آزمون همگنی و تصادفی بودن داده ها 
۴-۳ بازسازی آمار و اطلاعات ایستگاه های هواشناسی و آبسنجی طرح 
۱-۴-۳ انتخاب پایه آماری مشترک 
۲-۴-۳ گروه بندی ایستگاه ها 
۳-۴-۳ روشهای بازسازی نواقص آماری 
۵-۳ تهیه نقشه های رقومی 
فصل چهارم: مطالعات فیزیوگرافی 
۱-۴ مقدمه 
۲-۴ برآورد خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های مورد مطالعه 
۱-۲-۴ مساحت حوضه آبریز 
۲-۲-۴ محیط حوضه آبریز 
۳-۲-۴ شکل حوضه آبریز
۱-۳-۲-۴ ابعاد مستطیل معادل 
۲-۳-۲-۴ ضریب فشردگی (گراویلیوس) 
۳-۳-۲-۴ ضریب هورتون
-۴-۲-۴ شیب حوضه آبریز
-۱-۴-۲-۴ روش هورتون 
-۲-۴-۲-۴ روش مستطیل معادل 
-۳-۴-۲-۴ روش آبراهه اصلی 

۵-۲-۴ شماره منحنی (CN)

۶-۲-۴ زمان تمرکز (TC)

۱-۶-۲-۴  فرمول کرپیچ 
۲-۶-۲-۴ فرمول برانسبی ویلیام
۳-۶-۲-۴ روش گیاندوتی

۴-۶-۲-۴ روش SCS 

فصل پنجم: مطالعات هواشناسی
۱-۵ مقدمه
۲-۵ ایستگاه های هواشناسی
۳-۵ تجزیه و تحلیل آماری بارش های حداکثر ۲۴ ساعته
۱-۳-۵ داده های حداکثر بارش ۲۴ ساعته و تکمیل آنها .............................................................. ۸۶
۲-۳-۵ توصیف کلی داده های مربوط به حداکثر بارشهای روزانه (P MAX۲۴HR) 

۳-۳-۵ تحلیل آماری بارشهای حداکثر ۲۴ ساعته
۴-۵ تجزیه و تحلیل رگبارهای کوتاه مدت 
۱-۴-۵ داده های بارش کوتاه مدت (رگبارها) 
۲-۴-۵ تهیه منحنی های شدت- مدت-فراوانی رگبارها
۱-۲-۴-۵ تهیه منحنی های شدت-مدت-فراوانی رگبارها بر مبنای داده های ثبت شده 
۲-۲-۴-۵ برآورد شدت بارش های کوتاه مدت با استفاده از روابط تجربی و منطقه ای 
۵-۵ تهیه نقشه های همباران 
فصل ششم: مطالعات هیدرولوژی 
۱-۶ مقدمه
۲-۶ عوامل موثر در سیلاب
۱-۲-۶ عوامل فیزیکی حوضه آبخیز
۲-۲-۶ عوامل آب و هوایی
۳-۶ روشهای برآورد سیلاب
۱-۳-۶ روش برآورد سیلاب در حوضه های دارای آمار
۲-۳-۶ روش آنالیز منطقه ای سیلاب 
۳-۳-۶ استفاده از روابط تجربی بارش- رواناب 
۱-۳-۳-۶ روش استدلالی 
۲-۳-۳-۶ رابطه پیشنهادی SCS

۴-۳-۶ استفاده از نرم افزار HEC-HMS

۱-۴-۳-۶ کلیاتی در مورد نرم افزار
۲-۴-۳-۶ مدلسازی مولفه های حوزه آبخیز
۳-۴-۳-۶ معرفی المان های مورد استفاده 
۴-۴-۳-۶ واسنجی مدل 
۵-۴-۳-۶ 
۴-۶ برآورد دبی سیل ناشی از ذوب برف 
۱-۴-۶ مدل عمومی ذوب برف بر مبنای بیلان انرژی
۲-۴-۶ مدل ذوب برف بر مبنای تابش امواج کوتاه
۳-۴-۶ مدل ذوب برف بر مبنای انتقال گرما
۴-۴-۶ ذوب برف ناشی از گرمای نهان
۵-۴-۶ ذوب برف ناشی از بارندگی روی آن
۶-۴-۶ ذوب برف ناشی از گرمای زمین 
۷-۴-۶ مدل ذوب برف مبتنی بر شاخص دما
فصل هفتم: مطالعات هیدرولیک ......................................................................................... ۱۴۱
۱-۷ مقدمه
۲-۷ برآورد ظرفیت عبوردهی آبروها (کالورتها)
۳-۷ پهنه بندی سیلاب در سیلابدشت رودخانه ها 
۱-۳-۷ معادلات حاکم بر جریان آبراهه های باز
۱-۱-۳-۷ معادله پیوستگی
۲-۱-۳-۷ معادله اندازه حرکت

۲-۳-۷ نرم افزار HEC-RAS

۱-۲-۳-۷ محدودیت های نرم افزار HEC-RAS

۲-۲-۳-۷ توانایی های نرم افزار HEC-RAS

۳-۲-۳-۷ اجزاء نرم افزار HEC-RAS

۴-۲-۳-۷ اطلاعات اصلی موردنیاز در نرم افزار HEC-RAS

۵-۲-۳-۷ گام های مدلسازی در نرم افزار HEC-RAS

۳-۳-۷ تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب از روی نتایج مدل
فصل هشتم: پهنه بندی خطر سیل گیری جاده ها 
۱-۸ مقدمه

۳-۸ مبانی خوشه بندی و درجه بندی راهها از نظر خطر سیل گیری 
۱-۳-۸ درجه بندی خطر سیل گیری آبروها و پلها
-۲-۳-۸ درجه بندی خطر سیل گیری جاده ها در محدوده سیلاب دشت ها
-۴-۸ تهیه نقشه پهنه بندی سیل برای کالورتها و پلها 
-۵-۸ تهیه فرم بازه های هم خطر سیلاب برای کالورتها

نمایش کامل متن