شناسایی و اولویت بندی عوامل سخت افزاری مرتبط با جذب گردشگران ورزشی در استان اردبیل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 225

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM02_533

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل سخت افزاری مرتبط با جذب گردشگران ورزشی در استان اردبیل بود. تحقیق حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بود و به صورت توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش گردشگران ورزشی استان اردبیل بود که برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه ۳۸۴ نفر بر آورد گردید. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ۳۱ سوالی استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن به تایید ۲۰ تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و به منظور روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی ۸۹ / ۰ به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی و تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم افزار Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که گردشگران ورزش استان در تمامی شاخص ها تاثیر عوامل جاذبه های گردشگری، دسترسی آسان، مراکز اقامتی و رستوران های مناسب را مثبت می دانند.

Authors

بهزاد بیات

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد رسول عرب زاده

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران