بررسی پایداری عملکرد دانه گندم دوروم در مناطق گرم ایران تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-12-35_007

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

 با توجه به محدودیت آب کشاورزی در اغلب مناطق ایران بویژه مناطق گرم کشور، شناسایی و معرفی ژنوتیپ هایی که در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی پتانسیل عملکرد  و پایداری عملکرد بالایی داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بر روی عملکرد دانه گندم دوروم در دو شرایط نرمال و تنش خشکی و دستیابی به ژنوتیپ­هایی با عملکرد پایدار در هر دو شرایط، تعداد ۱۹ لاین و رقم گندم دوروم به همراه یک رقم گندم نان (مهرگان) بعنوان شاهد در دو ایستگاه­ تحقیقاتی اهواز و داراب با اعمال تنش خشکی و در دو ایستگاه تحقیقاتی دزفول و خرم آباد بدون اعمال تنش در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال  زراعی (۹۸-۱۳۹۷ و ۹۷-۱۳۹۶)  کشت گردید. پس از برداشت، تجزیه واریانس مرکب و تجزیه پایداری به روش غیر پارامتری رتبه و انحراف معیار رتبه  و روش چند متغیره امی بر روی داده­های عملکرد دانه انجام شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ­های شماره D-۹۶-۴ و  D-۹۶-۶ با خرم آباد، D-۹۶-۵،D-۹۶-۹ و D-۹۶-۱۸ با اهواز و ژنوتیپ شماره D-۹۶-۱۶ در کنار گندم نان مهرگان (D-۹۶-۳) با داراب و دزفول سازگاری خصوص خوبی دارند. براساس میانگین عملکرد دانه و آماره پایداری ASV  در مدل AMMI۱، ژنوتیپ های شماره D-۹۶-۱۱، D-۹۶-۱۷،  D-۹۶-۱۸ و D-۹۶-۲۰ و براساس رتبه و انحراف معیار رتبه، ژنوتیپ ­های D-۹۶-۱۳ و  D-۹۶-۱۸ بعنوان ژنوتیپ­هایی با عملکرد و پایداری عملکرد بالا انتخاب شدند. در نهایت ژنوتیپ شماره D-۹۶-۱۸ که براساس هر دو روش از عملکرد و پایداری عملکرد بیشتری برخوردار بودند، بعنوان ژنوتیپ  برتر برای کشت در هردو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی آخر سال انتخاب شد.

Authors

بهرام اندرزیان

Seed and Plant Improvement Department, Khoozestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ahvaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abaye, A.O., D.E. Brann, M.M. Alley, and C.A. Griffey. ۱۹۹۷. ...
 • Akcura, M., Y. Kaya, S. Taner and R. Ayranci. ۲۰۰۶. ...
 • Amiri, A. ۱۹۹۶. Study of adaptability and yield stability of ...
 • Anonymous. ۲۰۱۰. Durum Wheat Statistic. Ministry of Jihade-Agriculture. Accessible in: ...
 • Bova, F. ۲۰۱۱. The durum wheat market: worldwide, European Union, ...
 • Boyacioglu, H. ۲۰۱۷. Global durum wheat use trending upward. Accessible ...
 • Eberhart, S. A. and W. A. Russel. ۱۹۶۶. Stability parameters ...
 • Esmailzadeh Moghaddam, M., M. Zakizadeh, H. Akbari Moghaddam, M.Abedini Esfahlani, ...
 • Finlay, K.W. and G.N. Wilkinson. ۱۹۶۳. The analysis of adaptation ...
 • Gauch, H.G. and R.W. Zobel. ۱۹۹۶. AMMI analysis of yield ...
 • Gauch, H.G. and R.W. Zobel. ۱۹۹۷. Identifying mega-environments and targeting ...
 • Huehn, V.M. ۱۹۹۰. Non-parametric measures of phenotypic stability. Part I: ...
 • Jahromi, H.M.A., M. Khodarahmi, A.R. Mohammadi and A. Mohammadi. ۲۰۱۱. ...
 • Kang, M. S. ۱۹۸۸. A rank-sum method for selecting high ...
 • Karadavut, U., C. Palta, Z. Kavur maci and Y. Block. ...
 • Kneipp, J. ۲۰۰۸. Durum wheat production. NSW Department of Primary ...
 • Lin, C.S., M.R. Binns and L.P. Lefkovitch. ۱۹۸۶. Stability analysis: ...
 • Moghaddam, M.J. and S.S. Pourdad. ۲۰۰۹. Comparison of parametric and ...
 • Mohammadi, R., S.S. Pourdad and A. Amri. ۲۰۰۸. Grain yield ...
 • Najafi Mirak, T., M. Dastfal, B. Andarzian, H. Farzadi, M. ...
 • Najafian, G., A.K. Kaffashi and A. Jafar-Nezhad. ۲۰۱۰. Analysis of ...
 • Purchase, J.L., H. Hatting and C.S. Van Deventer (۲۰۰۰).Genotype x ...
 • Rharrabti, Y., L.F. Garcia del moral, D. Villegas and C. ...
 • Satari, A., M. Solouki, N. Bageri, B. Fakheri and A. ...
 • Shukla, G.K. ۱۹۷۲. Some statistical aspects of partitioning genotype-environmental components ...
 • Tarinejad, A. ۲۰۱۷. Grain yield stability of some bread wheat ...
 • Temesgen, T., G. Keneni, T. Sefera and M. Jarso. ۲۰۱۵. ...
 • Thennarasu, K. ۱۹۹۵. On certain non-parametric procedures for studying genotype-environment ...
 • Yan, W., L. A. Hunt, Q. Sheny and Z. Szlavnics. ...
 • Zarei, L., E. Farshadfar, R. Haghparast, R. Rajabi, M. Mohammadi ...
 • Zobel, R.W., M.W. Wright and H.G. Gauch. ۱۹۸۸. Statistical analysis ...
 • Abaye, A.O., D.E. Brann, M.M. Alley, and C.A. Griffey. ۱۹۹۷. ...
 • Akcura, M., Y. Kaya, S. Taner and R. Ayranci. ۲۰۰۶. ...
 • Amiri, A. ۱۹۹۶. Study of adaptability and yield stability of ...
 • Anonymous. ۲۰۱۰. Durum Wheat Statistic. Ministry of Jihade-Agriculture. Accessible in: ...
 • Bova, F. ۲۰۱۱. The durum wheat market: worldwide, European :union:, ...
 • Boyacioglu, H. ۲۰۱۷. Global durum wheat use trending upward. Accessible ...
 • Eberhart, S. A. and W. A. Russel. ۱۹۶۶. Stability parameters ...
 • Esmailzadeh Moghaddam, M., M. Zakizadeh, H. Akbari Moghaddam, M.Abedini Esfahlani, ...
 • Finlay, K.W. and G.N. Wilkinson. ۱۹۶۳. The analysis of adaptation ...
 • Gauch, H.G. and R.W. Zobel. ۱۹۹۶. AMMI analysis of yield ...
 • Gauch, H.G. and R.W. Zobel. ۱۹۹۷. Identifying mega-environments and targeting ...
 • Huehn, V.M. ۱۹۹۰. Non-parametric measures of phenotypic stability. Part I: ...
 • Jahromi, H.M.A., M. Khodarahmi, A.R. Mohammadi and A. Mohammadi. ۲۰۱۱. ...
 • Kang, M. S. ۱۹۸۸. A rank-sum method for selecting high ...
 • Karadavut, U., C. Palta, Z. Kavur maci and Y. Block. ...
 • Kneipp, J. ۲۰۰۸. Durum wheat production. NSW Department of Primary ...
 • Lin, C.S., M.R. Binns and L.P. Lefkovitch. ۱۹۸۶. Stability analysis: ...
 • Moghaddam, M.J. and S.S. Pourdad. ۲۰۰۹. Comparison of parametric and ...
 • Mohammadi, R., S.S. Pourdad and A. Amri. ۲۰۰۸. Grain yield ...
 • Najafi Mirak, T., M. Dastfal, B. Andarzian, H. Farzadi, M. ...
 • Najafian, G., A.K. Kaffashi and A. Jafar-Nezhad. ۲۰۱۰. Analysis of ...
 • Purchase, J.L., H. Hatting and C.S. Van Deventer (۲۰۰۰).Genotype x ...
 • Rharrabti, Y., L.F. Garcia del moral, D. Villegas and C. ...
 • Satari, A., M. Solouki, N. Bageri, B. Fakheri and A. ...
 • Shukla, G.K. ۱۹۷۲. Some statistical aspects of partitioning genotype-environmental components ...
 • Tarinejad, A. ۲۰۱۷. Grain yield stability of some bread wheat ...
 • Temesgen, T., G. Keneni, T. Sefera and M. Jarso. ۲۰۱۵. ...
 • Thennarasu, K. ۱۹۹۵. On certain non-parametric procedures for studying genotype-environment ...
 • Yan, W., L. A. Hunt, Q. Sheny and Z. Szlavnics. ...
 • Zarei, L., E. Farshadfar, R. Haghparast, R. Rajabi, M. Mohammadi ...
 • Zobel, R.W., M.W. Wright and H.G. Gauch. ۱۹۸۸. Statistical analysis ...
 • نمایش کامل مراجع