مقالات تنش خشکی در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تنش خشکی درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تنش خشکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 8,461 مقاله در زمینه تنش خشکی استخراج شده است.

لیست مقالات تنش خشکی در کشاورزی

1. Study of two hybrid lily (Longiflorum×Asiatic) cultivars ʻNashvilleʼ and ʻMerluzaʼ defensive some mechanisms against drought stress
2. تعیین بهترین برنامه آبیاری با هدف حداکثر بهره وری در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)
3. برآورد ارزش اقتصادی آب در محصولات کشاورزی محدوده مطالعاتی بوکان در وضع موجود واعمال سناریوهای کاهش مصرف آب
4. ارزیابی مدل ۲D HYDRUS در شبیه سازی حرکت آب و نیترات در آبیاری فارو ذرت
5. بررسی عملکرد و ارزش غذایی علوفه ماش (Vigna radiata L.) تحت تاثیر کود پتاسیم در شرایط خشکی
6. اثر تنش های توامان کم آبی و نیتروژن بر بهره وری و راندمان کاربرد آب آبیاری
7. بررسی تاثیر میزان آب آبیاری و کود ازت بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی
8. مقایسه روش های کاشت پشته ای و سنتی گندم (.Triticum aestivum L) در مقادیر متفاوت آبیاری
9. کاربرد مدل DSSAT برای بهینه سازی مدیریت آبیاری کشت گندم
10. تعیین الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری بهینه در جهت پایداری منابع آب با استفاده از رهیافت برنامه ریزی آرمانی
11. اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت علوفه ای (Zea mays L.) با یونجه حلزونی (Medicago scutellata) در رقابت با علف های هرز
12. ارزیابی مدل SWAP در شبیه سازی عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب سویا
13. کاربرد روش بازچرخانی زه آب نیشکر به منظور کاهش حجم آبیاری و بررسی اثرات آن برعملکرد گندم و ویژگی های خاک
14. ارزیابی سطوح مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر عملکرد و صفات مورفولوژیک گیاه ذرت شیرین
15. افزایش عملکرد جو توسط باکتری اندوفیت Bacillus subtilis POE۲۶ در رژیم های متفاوتآبیاری
16. تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و بهره وری آب گیاه سدوم (Sedum cv. Nevii) در شرایط گلخانه
17. بررسی تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) تحت مدیریت های مختلف آبیاری
18. بررسی عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) در پاسخ به کودهای زیستی و رژیم های مختلف آبیاری
19. تاثیر مقادیر مختلف آبیاری و کود نیتروژن با حضورآب زیرزمینی بر عملکرد ذرت بهاره
20. برنامه ریزی بهینه آبیاری بر اساس رابطه آب- عملکرد در چند رقم سویا
21. مقایسه تاثیر شیوه های آبیاری و سن بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی
22. تعیین تابع برتر آب – شوری – عوامل کیفی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد
23. بررسی چالش های کم آبی و راهکارهای بهینه مدیریت آب کشاورزی
24. تاثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی
25. بررسی تاثیر روش آبیاری قطره ای و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب در انگور
26. تعیین ضرایب واکنش عملکرد برای گوجه فرنگی در شرایط توامان تنش کم آبی و آلودگی کادمیم
27. بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه سورگوم در شرایط تنش کم آبی
28. تاثیر تاریخ کاشت و سطوح آبیاری بر خصوصیات آنزیمی، عملکرد و اجزای عملکرد چغندرقند (.Beta vulgaris L)
29. اثر تنش آبی و انواع پرایمینگ بذر بر عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی رازیانه
30. بررسی سطوح مختلف آبیاری بخشی ریشه و بیوچار بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آبذرت
31. واسنجی و صحت سنجی مدل CROPSYST جهت برآورد عملکرد رقم های مختلف گیاه جو تحت رژیم های مختلف آبیاری (مطالعه موردی شهرستان داراب)
32. برهم کنش علف کش و آبیاری بر عملکرد لوبیاچیتی (.(Phaseolus vulgaris L
33. بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد ژنوتیپ های برنج در روش های مختلف آبیاری
34. تاثیر پایه های هندوانه ابوجهل و کدوی شینتوزا روی ویژگی های فنوتیپی و فیزیولوژیکی هندوانه کریمسون سوئیت (Citrullus lunatus) تحت تاثیر شرایط کم آبیاری مزرعه
35. مطالعه اثر کاربرد لایه نفوذناپذیر خاک و خاکپوش برگ خرما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادمجان (Solanum melongena L.) در شرایط تنش کم آبیاری
36. بررسی اثر کم آبیاری و باکتری تقویت کننده رشد بر میزان اینولین و صفات مورفولوژیک ریشه ژنوتیپ های مختلف گیاه دارویی شنگ (Tragopogon spp.)
37. تدوین الگو و ترکیب کشت با تاکید بر کاهش نیاز خالص آبیاری از طریق کم آبیاری(مطالعه موردی: محدوده مطالعاتی بوکان-حوضه دریاچه ارومیه)
38. پایداری عملکرد و ویژگی پومولوژیکی ارقام تجاری زیتون کنسروالیا، زرد و آمفی سیس در شرایط تنش کم آبیاری و محلول پاشی سالیسلیک اسید
39. بر همکنش کم آبیاری و کود نیتروژن بر محصول و بهره وری آب کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در منطقه باجگاه استان فارس
40. بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس
41. بهینه سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس
42. بررسی اثر کم آبیاری در روش های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز
43. تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرج
44. بررسی اثر کم آبیاری در روش های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز
45. نقش قارچ Piriformospora indica بر بهبود صفات مرتبط با عملکرد دو رقم بومی و اصلاح شده برنج در شرایط کم آبیاری
46. بهبود صفات رشدی و عملکرد اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) با کاربرد اینتروباکتر و محلول پاشی سیلیس در شرایط کم آبیاری
47. بهبود کارایی مصرف آب و عملکرد ماشک در شرایط کم آبیاری با پیش تیمار بذری با باکتریاندوفیت استینوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه POE۵۵
48. شبیه سازی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گندم و ذرت با استفاده از مدل Budget (مطالعه موردی: دشت بیله سوار)
49. پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری
50. اثر غلظت های مختلف محرک رشدی کیتوپلاس بر خصوصیات موفولوژیکی و اسانس در گیاه نعناع فلفلی تحت تنش کم آبیاری
51. تعیین ضرایب حساسیت عملکرد محصول نسبت به آب (Ky) در مدیریت های کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا
52. اثر متقابل کم آبیاری و مالچ بر روی عملکرد و بهره وری آب محصول ریحان با استفاده از تئوری الاستیسته
53. تاثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L )
54. مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت با تاکید بر راهبرد کم آبیاری (مطالعه موردی: شبکه آبیاری قزوین)
55. تاثیرکودهای زیستی (قارچ مایکوریزا وجلبک دریایی) بر ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک در شرایط کم آبیاری تحت کشت شنبلیله
56. اثر هیدرو سولفید سدیم بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژی گیاه تاج خروس (Amaranthus tricolor) تحت تنش کم آبیاری
57. تاثیرکودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ Carthamus tinctorius L.)) تحت شرایط کم آبیاری
58. تعیین سطح بهینه کشت گیاهان زراعی عمده در سطوح مختلف کم آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی قزوین
59. پاسخ توده‌های بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) به کاربرد بیوچار در شرایط کم‌آبیاری
60. اثر کاربرد خاک پوش پلاستیکی شفاف در شرایط کم آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب لوبیا سبز
61. تاثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشد و فیتوشیمیایی گیاه آویشن دنایی Celak) (Thymus daenensis در شرایط کم آبیاری
62. تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله (X Triticosecale)
63. تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای
64. تاثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری
65. اثر پذیرش الگوی کم آبیاری در سطح مزارع دشت اردلان با تاکید بر مدیریت پایدار منابع آب
66. تغییرات مکانی و زمانی عملکرد جو تحت مدیریت های کم آبیاری (مطالعه موردی: منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه)
67. کاربرد مدیریت کم آبیاری به روش جویچه ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب زمینی
68. ارزیابی کاربرد زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت (.Zea mays L) تحت شرایط کم آبیاری
69. مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با انواع روش های کم آبیاری دربرخی دانه های روغنی
70. بررسی تاثیر روش های کم آبیاری بر عملکرد، آب مصرفی و اجزای عملکرد برنج (رقم بینام)
71. اثر کم آبیاری، کاربرد تلفیقی کودهای دامی، شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی آرنیکا
72. تاثیرات کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان
73. تاثیر کم آبیاری به روش جویچه ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب زمینی
74. بررسی اثر رژیم های کم آبیاری بر عملکرد و بهره وری مصرف آب خیار در اهواز
75. گزینش لاین های پیشرفته کنجد به روش چند صفتی در شرایط کم آبیاری در منطقه مغان
76. تاثیر کم آبیاری به روش جویچه ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب زمینی
77. تاثیرات کم آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی شش رقم جدید گندم در کبوترآباد اصفهان۱
78. تاثیر کودهای زیستی (قارچ مایکوریزا و جلبک دریایی) بر خصوصیات ریشه شنبلیله در شرایط کم آبیاری
79. اثر کودهای بیولوژیک بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ بهاره تحت شرایط کم آبیاری
80. تاثیرات کم آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه ای در منطقه اصفهان
81. بررسی جذب کادمیم تحت مدیریت کم آبیاری با آبهای آلوده به کادمیم در گوجه فرنگی
82. تاثیر کم آبیاری، کودهای شیمیایی و ورمی کمپوست بر ذرت علوفه ای (.Zea mays L)
83. تاثیرات کم آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه ای در منطقه اصفهان۱
84. واسنجی و اعتبارسنجی مدل Dasiy برای گیاه آفتابگردان تحت شرایط کم آبیاری بخشی ریشه
85. برآورد ضرایب واکنش عملکرد به تنش آبی در گیاه سیر تحت شرایط کم آبیاری
86. کارایی مدل آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد کینوا در مدیریت های مختلف کم آبیاری
87. تاثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلرفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت
88. تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب زمینی
89. بررسی تاثیر کم آبیاری بر برخی خصوصیات عملکردی چغندرقند در منطقه ماهیدشت استانکرمانشاه
90. تاثیر کم آبیاری، کود نیتروژن و روش کاشت بر اجزای عملکرد گیاه نیشکر
91. تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب زمینی
92. تاثیر کم آبیاری بر قیمت آب آبیاری و بهره وری آب
93. بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی
94. شناسایی ارقام مناسب یونجه برای شرایط کم آبیاری در دشت تبریز
95. بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه فرنگی
96. تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت زودرس
97. تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری در کشت خشکه کاری برنج
98. تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری در کشت خشکه کاری برنج۱
99. بررسی عملکرد ارقام مختلف گندم نسبت به کم آبیاری
100. مقایسه دو روش کم آبیاری سورگم