مقالات تنش خشکی در کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تنش خشکی درکشاورزی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تنش خشکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 8,069 مقاله در زمینه تنش خشکی استخراج شده است.

لیست مقالات تنش خشکی در کشاورزی

1. حداکثرسازی شاخص بهره وری اقتصادی آب در کشاورزی با کاربرد سطوح مختلف کم-آبیاری
2. اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت (سینگل کراس ۷۰۴) در منطقه رشت
3. اثر تنش آبی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت کلزای پاییزه (Brasica napus L.) رقم لیکورد
4. بررسی اثر سطوح آبیاری بر عملکرد و بهره وری مصرف آب گیاه دارویی نعنا فلفلی تحت تنش شوری
5. بررسی اثر غلظت دی اکسید کربن و میزان آبیاری بر تبخیر- تعرق و عملکرد گیاه لوبیا قرمز
6. برنامه ریزی آبیاری گوجه فرنگی گلخانه ای با استفاده از تشت تبخیر کلاس A
7. برنامه ریزی آبیاری گیاه کینوا تحت سطوح مختلف آبیاری با استفاده شاخص تنش آبی گیاه
8. ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب
9. تاثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)
10. تاثیر دو نوع مدیریت آبیاری بر شاخص های رشد ذرت علوفه ای در اقلیم خشک و نیمه خشک
11. ارزیابی سامانه های آبیاری قطره ای و بارانی از لحاظ شاخص های اقتصادی بهره وری آب در جنوب فرانسه
12. ارزیابی رژیم های آبیاری و تراکم بوته در کشت دوم ارقام سورگوم علوفه ای
13. اثر مدیریت های مختلف آب و تامین کود نیتروژن بر دقت و کارایی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی
14. ارزیابی مدیریت مصرف آب آبیاری و کود بور در جهت افزایش کارایی مصرف آب چغندرقند
15. اثر سطوح مختلف آبیاری قطره ای تیپ بر عملکرد و بهره وری آب ارقام یونجه گرمسیری
16. اثر آبیاری و مدیریت تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا در شرایط بیرجند
17. اثر مدیریت آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی در خاک سبک
18. تحلیل بهره وری آب گندم در مدیریت های آبیاری در برخی از مناطق ایران
19. تاثیرکم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ذرت
20. ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب سیر در شرایط مختلف آبیاری و کود نیتروژن
21. توسعه الگوی بهینه کشت در شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد تحت سناریوهای مختلف آبیاری در مقیاس مزرعه و شبکه
22. بررسی عملکرد و بهره وری آب ذرت علوفه ای تحت شرایط سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن (مطالعه موردی: خرم آباد)
23. اثرکم آبیاری بر اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب لوبیا چیتی با استفاده از آبیاری قطره ای نواری در شرایط اقلیمی خرم آباد
24. اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام
25. برنامه ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی شده آکواکراپ
26. تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و راندمان مصرف آب در لوبیاقرمز (Phaseolus vulgaris L.)
27. اثر نیتروژن و تراکم کشت بر تولید و بهره وری آب ذرت دانه ای در شرایط آبیاری و دیم
28. ارزیابی معادلات تبخیر و تعرق در تخمین عملکرد گندم رقم الوند با مدل CropSyst
29. اثر ویژگی های روزنه و برگ پرچم بر عملکرد دانه گندم در شرایط آبی متفاوت
30. بررسی تاثیر توامان مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و بهره وری ذرت در آبیاری قطره ای
31. بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی
32. اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانه ای
33. تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر خصوصیات رویشی، عملکرد و میزان قند چغندرقند در استان لرستان
34. بررسی تاثیر مدیریت آبیاری بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd)
35. اثر مواد کاهنده تعرق بر عملکرد دانه و ویژگی های فیزیولوژیکی لوبیای چیتی(رقم کوشا) در شرایط قطع آبیاری انتهای فصل رشد
36. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به خشکی موضعی ریشه و مصرف پتاسیم
37. اثر مقادیر مختلف آبیاری روی تراکم طول ریشه و عملکرد ذرت دانه ای در آبیاری قطره ای
38. اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک
39. ارزیابی اثر توسعه سیستم های آبیاری، سناریوهای الگوی کشت و کم آبیاری بر بهره وری آب در شبکه آبیاری قزوین به روش پویایی سیستم ها
40. اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاه بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، اسمولیت های سازگار، محتوی نسبی آب و عملکرد ذرت بچه (رقم پشن)
41. تاثیر تغذیه برگی میکرو و نانوذرات عنصر روی بر برخی از صفات کیفی ارقام مختلف سورگوم (.Sorghum bicolor L Moench) در شرایط تنش کم آبیاری
42. تاثیر مدیریت های مختلف کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای و قطره ای نواری بر عملکرد سیب زمینی و بهره وری آب
43. اثر کم آبیاری تنظیم شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی
44. اثر روشهای مصرف کلات آهن برعملکرد، اجزای عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب و میزان روغن دانه گلرنگ بهاره رقم گلدشت در شرایط کم آبیاری
45. اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه در یک هیبرید پاکوتاه آفتابگردان (CMS۲۶ × R۱۰۳) در کشت دوم
46. اثر کم آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه ای
47. شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی
48. پیامد کاربرد اسید فولویک و اسید آمینه بر برخی شاخص های مورفوفیزیولوژیک خیار سوپر دامینوس (.Cucumis sativus L) در شرایط کم آبیاری
49. ارزیابی اثرات کم آبیاری بر اندازه غده و میانگین تعداد غده سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) تحت تاثیر کودهای زیستی در همدان
50. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد دانه و بیوماس گیاه سویا رقم DPX در شرایط کم آبیاری و شوری آب
51. تاثیر کم آبیاری ذرت دانه ای با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب
52. تاثیر کم آبیاری و نوع بستر کشت بر کارایی مصرف آب و برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه شب بو
53. تاثیر کم آبیاری گیاه سالیکورنیا با آب دریا بر عملکرد زیست توده و شاخص بهره وری آب در منطقه بوشهر
54. تاثیر کم آبیاری به روش PRD به همراه سالیسیلات سدیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی
55. اثر پلیمر سوپرجاذب و سولفات پتاسیم بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L) تحت شرایط کم آبیاری
56. اثرات سطوح مختلف کم آبیاری و تیمار با ملاتونین بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی خرفه (Portolaca oleraceae)
57. ارزیابی سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد بذر و کارایی مصرف آب گیاه دارویی گشنیز در اقلیم نیمه خشک
58. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت شرایط کم آبیاری
59. ارزیابی مدل SALTMED در تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در مناطق خشک (مطالعه موردی: بیرجند)
60. ارزیابی فنی و اقتصادی روش های آبیاری قطره ای و شیاری در کشت پنبه تحت اعمال کم آبیاری
61. ارزیابی اثر کودهای آلی بر شاخص های رشد و گل دهی توده اطلسی ایرانی در شرایط کم آبیاری
62. بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سبز شدن بذر گلرنگ بهاره (. Carthamus tinctorius L) در شرایط کم آبیاری
63. اثر کم آبیاری در دوره رشد زایشی بر انتقال مجدد ماده خشک چهار رقم آفتابگردان (Helianthus annus L.)
64. اثر کودهای شیمیایی و نیتروکسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه طالبی رقم احلام در شرایط کم آبیاری
65. بررسی واکنش تعدادی از ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) به کم آبیاری و بیماری ریزومانیا در شرایط مزرعه
66. تاثیر کم آبیاری بر روی خواص کمی گندم و تعیین عمق آب مصرفی بهینه آن در شهرکرد
67. تاثیر کم آبیاری با دو روش نواری و شیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم هامون
68. تاثیر مواد سوپر جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم زاهدی در شرایط کم آبیاری
69. اثر سوپرجاذب و کم آبیاری بر عملکرد، بهره وری مصرف آب و توابع تولید گوجه فرنگی گیلاسی
70. بررسی اثر کم آبیاری به روش جویچه ای یک در میان بر عملکرد ذرت در منطقه کاشان
71. بررسی تغییرات الگوی جذب آب توسط ریشه گیاه لوبیا در شرایط کم آبیاری و گلخانه ای
72. اثر کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال
73. اثر اسیدهای آمینه و هیومیک اسید بر عناصر غذایی در دانه گندم در شرایط کم آبیاری
74. بررسی تیش کم آبیاری و محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکردوصفات کیفی لوبیا قرم رقم D۸۱۰۸۳
75. اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در هیبریدهای جدید ذرت در خوزستان
76. تاثیر رژیم های کم آبیاری و تیمارهای کودی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه اسفرزه گوش
77. تاثیر کم آبیاری و روش آبیاری بر بهره وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد گندم
78. تحلیل اقتصادی توابع تولید برای کلزا و خردل در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان
79. مقایسه سازگاری ارقام مختلف زیتون به روش کم آبیاری راهکاری مناسب جهت کاهش اثرات خشکسالی
80. اثر سامانه های خاک ورزی و کم آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب چغندرقند
81. اثر کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.)
82. بهینه سازی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری در شرایط وقوع بارش در استان مازندران
83. تاثیر کمپوست غنی شده با زئولیت بر خصوصیات رشدی گیاه کینوا تحت تنش کم آبیاری
84. تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری درمراحل مختلف رشد در شهرکرد
85. تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب رقم T.۲۱۵ سویا
86. اثر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی
87. اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان
88. ارزیابی اثرات کم آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین
89. اثر کم آبیاری در مراحل رشد وتوسعه میوه بر میزان عناصر و عملکرد بادام
90. ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری
91. تاثیر کم آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و کیفیت ارقام انگور کشمشی و صاحبی
92. تاثیر کم آبیاری با آب مغناطیسی بر پروتئین و روغن نخودفرنگی (pisum sativum L.)
93. بررسی تاثیر روش های جدید کم آبیاری بر مولفه های رشدی دو رقم ذرت
94. بررسی تاثیر تنش آبی (کم آبیاری) بر عملکرد گیاهان دارویی؛ مطالعه موردی گیاه آویشن
95. بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب و کم آبیاری بر صفت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان
96. شبیه سازی رطوبت خاک در شرایط کم آبیاری با استفاده از مدل DSSAT
97. ارزیابی عملکرد سویا با مدل AquaCrop تحت تاثیر مدیریت شوری و کم آبیاری
98. شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم آبیاری با کاربرد مدل WOFOST
99. افزایش کارآیی مصرف آب در کلزا با انجام کم آبیاری دربرخی مراحل رشد
100. ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل علف های هرز در شرایط کم آبیاری