به سوی تحول دیجیتال، رویکرد COVID یا CCVID۱ (ارائه الگوی پیاده سازی تحول دیجیتال در شرکت های بیمه ای)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 309

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL08_010

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

بر اساس نتایج نظرسنجی McKinsey واکنشها به COVID-۱۹ پذیرش فناوریهای دیجیتال را سرعت بخشیده است. در این میان موضوعحائز اهمیت، فرصتی است که کرونا در اختیار سازمان ها قرار داده است و ناخواسته مولفه های تحول دیجیتال را به یکی از اولویت های اصلیبرای تمامی ذینفعان تبدیل کرده است. هدف از پژوهش حاضر که از منظر هدف کاربردی و از منظر روش کیفی است، کمک به شرکت های بیمهبه منظور پیاده سازی تحول دیجیتال در قالب مراحل مشخص پس از بررسی تاثیر کرونا در توسعه تحول دیجیتال به صورت عام و در صنعت بیمهبه صورت خاص و شناسایی جنبه های منفعتی و معرفتی آن می باشد، تا سازمان ها بتوانند آگاهانه و با بینشی عمیق تر به سمت تحول دیجیتالحرکت نمایند. بدین منظور در گام نخست، پژوهش های این حوزه مروری نظام مند شد و پس از استخراج ۴۲پژوهش و ۶چارچوب مناسب برایاین مطالعه، تحلیلی بر یافته ها انجام شد۵. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر موضوع فرآیندها در حوزه تحول دیجیتال، تاثیر ناشی از کرونامبنی بر تقدم اجرا بر فرهنگ سازی در چارچوب ها به عنوان یک روند، قابل مشاهده می باشد و شرکت های بیمه باید بدان توجه ویژه ای داشتهباشند؛ در ادامه بر اساس یافته های این پژوهش شش گام، برای پیاده سازی تحول دیجیتال در شرکت های بیمه پیشنهاد شده است.

Keywords:

تحول دیجیتال , کویید ۱۹ , چارچوب تحول صنعت بیمه

Authors

محمدسجاد میرزاخانی

کارشناس ارشد کارافرینی، گرایش فناوری، دانشگاه تهران / کارشناس مدیریت بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

مجتبی رحمانی

کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

حمیدرضا سیدآبادی

کارشناس ارشد مدیریت، گرایش مدیریت صنعتی، دانشگاه علم و صنعت