شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر هوشمندسازی کسب وکار در صنعت بیمه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 345

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL08_011

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

هوشمندی کسب و کار مجموعهای از نظریات، روشها، فرایندها، معماریها و فناوریهایی است که برای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید ومعنادار استفاده میشود. هوشمندی کسب و کار، امکان دسترسی بیواسطه به دادهها توسط تصمیم گیرندگان در تمام سطوح سازمان است. در اینصورت افراد قادر خواهند بود که با دادهها تعامل داشته باشند و آنها را تحلیل کنند و در نتیجه بتوانند کسب و کار را مدیریت نمایند، کارایی رابهبود بخشند، فرصتها را کشف کنند و کارشان را با بازدهی بالا انجام دهند. صنعت بیمه در حال ورود به عصر دیجیتالی قرار دارد و از این حیثبه هوشمندسازی کسب و کار خود برای تحلیل دقیق، درست و به موقع اطلاعات نیاز دارد. در این مقاله به شناسایی و اولویتبندی عوامل موثربر هوشمندسازی کسبوکار در صنعت بیمه پرداخته میشود. مطالعه حاضر یک پژوهش آمیخته کیفی کمی است. این مطالعه، از نوع هدف یکپژوهش کاربردی بوده و از جنبه روش تحقیق از دسته مطالعات توصیفی میباشد. جامعه آماری این پژوهش، خبرگانی از صنعت بیمه میباشند کهسابقه بیش از ۵سال فعالیت در حوزه کسب و کار بیمه و هوشمندیسازی دارند. ابزار جمعآوری داده در این مطالعه، رویکردهای مطالعاتکتابخانهای، مصاحبه و پرسشنامه میباشد. در این مطالعه، از نظر ۱۷خبره جهت تکمیل پرسشنامه استفاده گردید و روایی پرسشنامه نیز به اثباترسید. نتایج بدست آمده نشان میدهد عوامل سازمانی، راهبردی و زیرساختهای فنی بیشترین تاثیر را بر هوشمندی کسب و کار در صنعت بیمهدارد.