تعهددرمانی و آموزش روانشناسی به والدین کودکان اسکیزوفرنی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 180

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS07_025

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1401

Abstract:

هدف: هدف این تحقیق تعیین اثربخشی ترکیب پذیرش و تعهددرمانی با آموزش روانشناسی به خانواده با افزایش بینش، کاهش نشانگان وبهبود توانایی بیمار برای کنترل رفتار خشن است.روش تحقیق: طراحی این تحقیق به شکل پیش آزمون-پس آزمون شبه-آزمایشی با بهره برداری از گروه های مداخله و شاهد است. گروه مداخلهاز ۳۳نفر تشکیل شده است، و ۳۳نفر نیز در گروه شاهد حاضر بودند. داده ها قبل و بعد از دریافت پذیرش و تعهددرمانی و آموزشروانشناسی به خانواده توسط پاسخ دهنده ها گردآوری شد.نتایج: این تحقیق نشان داد بینش بیمار به شکلی قابل ملاحظه بهبود یافت، نشانه ها و نشانگان رفتار خشن کاهش یافت و توانایی بیمار برای کنترلاین رفتار با ۰/۰۵> P مقدار در گروه مداخله بعد از دریافت پذیرش و تعهددرمانی و آموزش روانشناسی به خانواده توسط آنها بهبود یافت.در گروه شاهد، بینش بیمار خیلی بهبود نیافت، یعنی مقدار ۰/۰۵اسکیزوفرنی فراهم شود تا بینششان در این بیماری بهبود یابد، نشانه ها و نشانگان رفتار خشنکاهش یابد و تواناییشان برای کنترل رفتار خشن بهتر شود.

Keywords:

پذیرش و تعهد درمانی , آموزش روانشناسی به خانواده , بینش , اسکیزوفرنی , رفتار خشن

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان