بررسی و ارزیابی دانش محیط زیستی کارمندان شهرداری تهران در ارتباط با مصارف پلاستیکی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۰)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF11_107

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1401

Abstract:

در حال حاضر، بحران های محیط زیستی نظیر گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، تخریب زیستگاه ها و منابع طبیعی، افزایش رشدجمعیت و انواع آلودگی های آب، هوا، خاک، صوت، تهی شدن دریاها از ذخایر آبی، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و افزایشضایعات پلاستیکی هر کدام به نحوی زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. عموما هر کدام از این بحران ها، بروز یا تشدید بحراندیگری را به همراه دارد. تغییرات محیط زیست و فعالیت های انسان با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته و این تغییرات در بلند مدتعواقب ناگواری در زمینه سلامت انسان (به ویژه کودکان و نوجوانان و افراد مسن که از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند بیشتر از همهمتضرر خواهند شد) به وجود خواهد آورد. در این میان عدم وجود دانش، در برخورد صحیح با منابع طبیعی و محیط زیست، مشکلاتیدر جهت تخریب و از بین رفتن محیط زیست به وجود آورده و شرایط بحرانی برای انسان و سایر موجودات کره زمین ایجاد کردهاست لذا ضرورت و نیاز پرداختن به دانش محیط زیستی بیش از پیش بر همگان آشکار شده است.هدف این پژوهش، ارزیابی دانش محیط زیستی کارکنان شهرداری منطقه ۱۰ بوده است. برای ارزیابی و تایید پایایی پرسشنامه ها دراین پژوهش، تعداد ۲۵۰ پرسشنامه بین کارکنان شهرداری منطقه ۱۰ تهران توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ، آلفایکرونباخ محاسبه شد. دانش محیط زیستی کارکنان شهرداری تهران در رابطه با مصارف پلاستیکی با جمع میانگین سوال های دانشمحیط زیستی و با در نظر گرفتن حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ نمرات کل شاخص، نمرات جمع شده در ۵ سطح بدون دانش، آگاهیاندک، آگاهی متوسط، آگاهی زیاد و آگاهی خیلی زیاد تقسیم بندی شدند. بعد از جمع بندی مشخص شد که کارکنان شهرداری دررابطه با مصارف پلاستیکی با میانگین امتیاز ۹ / ۳۶ ، دانش خوبی دارند.

Authors

لعیا قمشه

کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران