نقش ارزش های فرهنگی «پلیس ۱۱۰» در احساس تعلق به پلیس و رفتار شهروندی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRL-9-1_001

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1401

Abstract:

هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیل گری ارزش های فرهنگی در تاثیر توسعه مشارکت، آشنایی با سازمان، تعلق به سازمان، مسوولیت اجتماعی و خودتجانسی پلیس۱۱۰ بر رفتار شهروندی در شهر همدان بود. پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث جمع آوری داده ها، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. به­منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش الگو یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره شد. جامعه آ ماری پژوهش را شهروندان شهر همدان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، تعداد ۳۸۴ نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به پیمایشی­بودن پژوهش، به­منظور جمع آوری داده­ها، ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که فردگرایی درمقابل جمع گرایی و همچنین دیدگاه بالا به پایین، به­طور مشخصی رابطه بین خودتجانسی با رفتار شهروندی را تعدیل (۱۸۳/۰) می کند. به­علاوه، توسعه مشارکت (۷۵۴/۰) و آشنایی با پلیس (۴۳۵/۰) بر احساس تعلق تاثیر دارند و احساس تعلق مثبت به پلیس بر مسوولیت (۹۱۴/۰) و خودتجانسی (۶۰۲/۰) تاثیر مثبت و معنادار دارد.

Authors

محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

متینه مقدم

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

حیدر احمدی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،۷۵۱۶۹، ایران

نازیلا نورفردی

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل کیش، ایران