تاثیر بشردوستی شرکتی بر مدیریت واقعی سود

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

61

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEMCO03_030

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1401

Abstract:

مطابق تئوری ارزش آفرینی، هدف شرکت افزایش ثروت سهامداران و توجه به منافع ذیفنعان است. یکی از عناصری که موجب ارزش آفرینی می شود، توجه به اقدامات بشردوستانه است. به طوری که انجام این اقدامات موجب ارائه تصویر مطلوب از شرکت می گردد و ممکن است بر عملکرد و سود شرکت تاثیر داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بشردوستی شرکتی بر مدیریت واقعی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین ترتیب تعداد ۹۰ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۴ انتخاب گردید. برای اندازه گیری بشردوستی از کمک های اهدایی و جهت سنجش مدیریت واقعی سود از مدل ارائه روی چوداری (۲۰۰۶) استفاده شد. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بشردوستی شرکتی بر مدیریت واقعی سود تاثیر منفی و معنی داری دارد. در حقیقت با افزایش کمک های خیرخواهانه از سوی شرکت، تضاد و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد و همین عامل موجب کاهش فعالیت های مدیران در جهت مدیریت واقعی سود می گردد.

Authors

یونسبادآور نهندی
یونس بادآور نهندی

دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

فهیمهصادق زاده
فهیمه صادق زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی میزان، تبریز، ایران