شناسایی مولفه های اثرگذار بر افزایش میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی شهری در مواجهه با بحران زلزله مطالعه موردی: شهرستان بروجرد

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

49

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EBPT-15-57_010

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

Abstract:

تاب آوری یکی از موثرترین روش ها برای دستیابی به پایداری در برابر زلزله است؛ بنابراین می توان از آن به عنوان راه حلی برای تقویت جوامع استفاده کرد. هدف این پژوهش مطالعه ابعاد موثر در افزایش تاب آوری شهرستان بروجرد در مواجهه با بحران زلزله است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه بوده است؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۳۰ نفر است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون T تک نمونه­ای، مدل تحلیل رگرسیون و Tدو نمونه ای مستقل استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که در میان زیرشاخص های مربوط به ابعاد تاب آوری اجتماعی، زیرشاخص دسترسی به امکانات رفاهی دارای کمترین میانگین(۳.۰۲) و زیرشاخص سرمایه اجتماعی دارای بیش ترین میانگین(۳.۴۹) بوده است. هم چنین در میان زیرشاخص های مربوط به تاب آوری اقتصادی، زیرشاخص توانایی جبران خسارت با میانگین ۲.۸۳ کمترین و توانایی بازگشت به شرایط مناسب بیشترین میانگین(۳.۹۷) را به خود اختصاص داده اند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز با توجه به میزان بالای F(۹۱.۰۳) و سطح معناداری زیر ۰.۰۵ درصد معنادار است. همچنین نتایج T دو نمونه ای مستقل برای مقایسه نظرات کارشناسان و مردم در مورد ابعاد تاب آوری اجتماعی بیانگر آن است که تفاوتی میان نظرات این دو دسته مشاهده نمی شود؛ اما در مورد برخی زیر متغیرهای اقتصادی(میزان یا شدت خسارت، توانایی جبران خسارت) و مولفه کلی بعد تاب آوری اقتصادی نظر کارشناسان و مردم متفاوت است.

Keywords:

تاب آوری اجتماعی و اقتصادی , زلزله , شهر بروجرد , مدیریت بحران

Authors

حسینزارعی
حسین زارعی

(کارشناس ارشد سنجش از دور و جی آی اس، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران)

ماندانامسعودی راد
ماندانا مسعودی راد

(دکترای جغرافیای شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان، ایران)

حسینحاتمی نژاد
حسین حاتمی نژاد

(دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران)