بررسی نقش تعدیل کننده خودشفقت ورزی در ارتباط بین استفاده از رسانه های دیداری و نگرش منفی به تصویر بدنی در نوجوانان دختر

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

28

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_009

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

اختلالات رفتاری از جمله مشکلاتی است که در دوران نوجوانی موجب پیدایش پیامدهای منفی اجتماعی، تحصیلی، رفتاری و سلامتی برای نوجوانان، خانواده و جامعه می شود از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی خودشفقت ورزی در ارتباط بین استفاده از رسانه های دیداری و نگرش منفی نوجوانان دختر به تصویر بدنی خود می باشد. این پژوهش از لحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش اموزان دختر در رده سنی ۱۴-۱۶ ساله شهر شیراز بوده است با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای نمونه آماری پژوهش ۳۰۰ نفر برآورد شده است که در طول روز از صفحات اجتماعی بصری استفاده می کردند، انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش بیان نمود که نگرانی تصویر بدنی در ارتباط بین رسانه بصری و ظهور علائم اختلال اثر تعدیل کنندگی دارند. این نتایج بدین معناست که شدت ارتباط بین درونی کردن علائم اختلال و میزان استفاده از رسانه بصری در سطوح مختلف نمره کل نگرانی تصویر بدنی متفاوت است.

Authors

آرشرحمن پور
آرش رحمن پور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران