پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس خودپنداره، نظارت والدین با نقش میانجی اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان مبتلا به اضطراب

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

33

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IECACONF01_111

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی برازش مدل پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس خود پنداره، نظارت والدین و با نقش میانجی گری اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بود که در سال تحصیلی ۹۹- ۱۳۹۸ مشغول به تحصیل بودند که از بین آن ها ۲۵۱ نفر که به اضطراب اجتماعی مبتلا بودند به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. و به پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی، پرسشنامه خود پنداره کودکان و نوجوانان، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی، پرسشنامه نظارت والدین و پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار Amos تحلیل شدند و به منظور تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد برخی مسیرها در مدل پیشنهادی معنی دار نبودند (۰/۰۵P). همچنین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل رابطه بین خود پنداره، نظارت والدین را با رفتارهای پر خطر میانجی گری کرد.

Keywords:

اضطراب اجتماعی , اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل , خودپنداره , رفتارهای پرخطر , نظارت والدین

Authors

لیلا صدری

دکتری روانشناسی تربیتی، آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۵، مدیر دبیرستان شهدای راه آهن

منصورهشهریاری احمدی
منصوره شهریاری احمدی

استادیارگروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

زهرهطاهری
زهره طاهری

دانشجوی کارشناسی روانشناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران