عوامل موثر بر ناهنجاری رفتاری جوانان

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

38
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSCONF08_041

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

یکی از مواردی که از دیرباز فکر جوامع را به خود مشغول ساخته است، مساله ی ناهنجاری رفتاری جوانان است که امروزه مسئله ناهنجاری و بزهکاری نوجوانان و جوانان به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف درآمده است. امروزه اجتماعی را نمی توان یافت که در آن ناهنجاری و جرم وجود نداشته باشد و از طرفی با توسعه شهرنشینی و اقتصادی شدن فرهنگ جامعه دستخوش تغییرات بسیار زیادی گشته و مشکلات جوانان را دو چندان نموده است همین که یک جامعه آغاز به از دست دادن الگوی کشاورزی و پذیرش الگوی صنعتی می کند کارکردها و نیز اقتدار خانواده همراه آن دگرگون می شوند شاید مهمترین پیامد ، گذار از یک خانواده سنتی روستایی به یک خانواده صنعتی شهری باشد. پژوهش حاضر در پی آن است تا به بررسی علل ناهنجاری های رفتاری جوانان بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد موارد زیادی در بروز این ناهنجاری ها موثر است که از جمله آنها می توان به فقر، ازدواج دیرهنگام، فوت والدین، شبکه های اجتماعی و غیره اشاره کرد.

Authors

فاطمهآسایی
فاطمه آسایی

دانشجوی کارشناسی جامعه شناسی- دانشگاه پیام نور قزوین

مهدیعامری
مهدی عامری

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور قزوین