تاثیر ارتباطات سیاسی و جنسیت مدیر عامل بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB02_006

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1401

Abstract:

حضور مدیر خانم در راس سازمان بعنوان مدیر عامل و یا بعنوان عضوی از هیئت مدیره ی کمپانی، اثرات مثبتی می تواند بر ارتقای عملکرد با نظارت بیشتر از طرف مدیر خانم با توجه به خصوصیت شخصیتی آن ها و همچنین بهبود کیفیت ارائه گزارشات مالی، افزایش کارآیی کمپانی و افزایش بازدهی در بازار سرمایه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر ارتباطات سیاسی و جنسیت مدیر عامل بر عملکرد کمپانی های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران انجام پذیرفت. نمونه آماری شامل ۱۱۷ مورد از این کمپانی ها بود، که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به روش کتابخانه ای و هم چنین ابزار تحقیق عمدتا اطلاعات صورت های مالی کمپانی های نمونه، سالنامه بورس اوراق بهادار بوده است. یافته های پژوهش، حاکی از وجود تاثیر معنادار ارتباطات سیاسی و جنسیت مدیر عامل بر عملکرد، ارتباطات سیاسی بر عملکرد و همچنین تاثیر معنادار جنسیت مدیر عامل بر عملکرد کمپانی پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران داشت.

Keywords:

ارتباطات سیاسی , جنسیت مدیر عامل , عملکرد و کمپانی های پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران

Authors

شریفه کوشا

دانشگاه آزاد اسلامی، سقز

پویا خزدوزی

دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم

افشین مقصودی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج