رابطه ی سبک های هویت و کمال گرایی با اهمال کاری معلمان دوره ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_056

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی سبک های هویت و کمال گرایی با اهمال کاری در معلمان زن ابتدایی شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش تحقیق از نظر روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی -همبستگی قرار داشت. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد آنها ۳۸۳ نفر بود. حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان ۲۱۰ تعیین شد که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (۱۹۹۱)، پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (۱۹۹۲) و پرسشنامه کمال گرایی اهواز((۱۳۷۸بود. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک های هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد با اهمال کاری رابطه منفی و معنادار و بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی با اهمال کاری رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بعد کمال گرایی خودمحور با اهمال کاری رابطه منفی و معنادار دارد و ابعاد کمال گرایی دیگرمحور و جامعه محور با اهمال کاری رابطه مثبت معنادار دارند. همچنین کمال گرایی خود محور را می توان به عنوان پیش بین منفی و کمال گرایی دیگر محور را می توان به عنوان پیش بین مثبت اهمال کاری قلمداد کرد.

Authors

تابان جوزانی

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد ملایر

کیومرث عزیزملایری

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ملایر

معبود امیدی

دکترای سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان شناسی